fbpx

Unul dintre cele mai importante criterii de eligibilitate luat in calcul la depunerea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile este marimea intreprinderii solicitante.

In stabilirea marimii societatii, sunt luate in calcul 3 criterii, conform situatiilor financiare incheiate in ultimul exercitiu financiar:

 • Numarul mediu de salariati
 • Cifra de afaceri
 • Valoarea activelor totale

In functie de aceste 3 praguri, o societate comerciala poate fi:

 • Microintreprindere
 • Intreprindere mica
 • Intreprindere mijlocie
 • Intreprindere mare

clasificare IMM

O microintreprindere are intre 0 si 9 angajati si o cifra de afaceri (sau active totale) de pana la 2 milioane de euro.

O intreprindere mica are mai putin de 50 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detine active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei. 

O intreprindere mijlocie are mai putin de 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro.

 Exemplu de linie de finantare destinata proiectelor dezvoltate de microintreprinderi este 2.1.A din cadrul POR, iar IMM-urile au la dispozitie 2.2. din cadrul aceluiasi program operational. 

La depunerea unui proiect se pune accent pe termenul de intreprindere unica, a carei dimensiune trebuie stabilitata prin raportarea la datele prezentate anterior. 

O intreprindere unica este definita ca fiind un grup de intreprinderi legate. Pentru a stabili ce sunt intreprinderile legate, trebuie sa intelegem ca, in existenta lor, intreprinderile pot detine parti sociale sau actiuni in capitalul social al altora. De asemenea, si reciproca este valabila: o societate comerciala poate fi detinuta in intregime, sau in parte, de catre alte intreprinderi.

 In functie de procentul in capitalul social detinut, societatile comerciale se pot regasi in 3 situatii: 

 • Intreprinderi autonome
 • Intreprinderi partenere
 • Intreprinderi legate 

O intreprindere este autonoma daca detine mai putin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) in una ori in mai multe intreprinderi sau daca una ori mai multe intreprinderi nu detin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale intreprinderii in cauza.

Prin exceptie de la definitia de mai sus, o intreprindere este considerata autonoma, neavand, prin urmare, nici o intreprindere partenera, chiar daca acest prag de 25% este atins sau depasit de catre urmatoarele categorii de investitori, cu conditia ca acesti investitori sa nu fie legati individual, sau in comun, de intreprinderea in cauza:

 • societati publice de investitii, societati de capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care realizeaza, conform declaratiei anuale de venit, venituri majoritare din activitatea de investitii in capital de risc (business angels) si care investesc fonduri proprii in societati necotate la bursa, cu conditia ca investitia totala a acestor investitori in aceeasi intreprindere sa nu depaseasca echivalentul in lei a 1.250.000 euro;
 • universitati sau centre de cercetare fara scop lucrativ;
 • investitori institutionali, inclusiv fonduri de dezvoltare regionala;
 • autoritati ale administratiei publice locale, respectiv primariile

 Intreprinderi autonome

Intreprinderile partenere sunt toate intreprinderile intre care exista urmatoarea relatie: intreprinderea (din amonte) detine, individual sau in comun cu una ori mai multe intreprinderi legate, intre 25% si 50% din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte intreprinderi (din aval).Intreprinderi partenere

Intreprinderile sunt considerate legate atunci cand capitalul social este detinut intr-un procent mai mare de 50% de catre o alta intreprindere, sau atunci cand capitalul social propriu este detinut intr-un procent de peste 50% de catre o alta socieatate, sau de catre alte societati.

Intreprinderi legate

Intreprinderile legate includ toate intreprinderile intre care exista cel putin una din relatiile de mai jos:

 • o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
 • o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 • o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

 

La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere doar intreprinderi legate inregistrate pe teritoriul aceluiasi stat membru UE. Astfel, chiar daca intreprinderea A (inregistrata in Romania) este detinuta in proportie de 60% de intreprinderea B (inregistrata in afara Romaniei), cele doua intreprinderi nu sunt considerate o intreprindere unica.

 

La identificarea intreprinderii unice, se vor avea in vedere doar legaturile stabilite intre solicitant si alte intreprinderi – persoane juridice, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica, inregistrate conform normelor in vigoare. Astfel, daca intreprindrea A este detinuta in proportie de 55% de o persoana fizica autorizata (PFA), atunci A si PFA formeaza o intreprindere unica.

 

Legaturile stabilite prin intermediul unei persoane fizice, sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord trebuie luate in calcul la incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor.

 

Astfel, daca intreprinderea A (solicitant) si B sunt considerate legate prin intermediul persoanei fizice X, pentru verificarea incadrarii lui A in categoria microintreprinderilor (i.e. numar mediu de salariati mai mic decat 10 si cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pana la 2 milioane euro), la datele intreprinderii A se vor adauga in totalitate datele (numarul mediu de salariati) inregistrate de B.

 

Pe de alta parte, in ceea ce priveste acordarea si cumularea ajutorului de minimis, A si B nu vor fi considerate ca formand o intreprindere unica.

 

Valoarea fondurilor disponibile intreprinderilor autonome, partenere, sau legate

 

Nu toate fondurile disponibile si acordate prin intermediul unor linii de finantare din fonduri publice nationale, sau europene, sunt considerate ajutoare de minimis. Incadrarea ajutoarelor nerambursabile in categoria ajutoarelor de minimis este facuta in cadrul Ghidului solicitantului pentru fiecare program de finantare urmarit.

 

O intreprindere unica nu poate incasa ajutoare de minimis mai mult de 200.000 de euro pe durata a 3 exercifii financiare consecutive.

 

Daca discutam cazul unei intreprinderi care a mai beneficiat in trecut de astfel de ajutoare, atunci plafonul de minimis (200.000 euro) se va reduce cu toate ajutoarele in regim de minimis, cumulate, de care a beneficiat intreprinderea unica pe parcursul ultimilor 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare.

 

Cumularea ajutoarelor primite in regim de minimis se face indiferent de:

 • Sursa ajutoarelor (e.g. buget de stat, buget local, fonduri europene)
 • Forma ajutoarelor (e.g. finantare nerambursabila, scutiri de la plata unor taxe, garantii, facilitati privind creditele primite, dobanzi subventionate, garantii bancare)

 

In cazul in care, dupa aplicarea regulilor de cumul, valoarea finantarii nerambursabile solicitate prin cererea de finantare depaseste plafonul de minimis specific (respectiv 200.000 euro sau 100.000 euro), cererea de finantare va fi respinsa. In acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din finantarea solicitata care s-ar incadra in plafonul de minimis aplicabil.

 

Ajutoarele de minimis se considera acordate in momentul in care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit intreprinderii in temeiul legislatiei nationale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se platesc intreprinderii respective.

Cu alte cuvinte, ajutorul de minimis se considera incasat la data semnarii contractului de finantare, si nu la data platii efective a ajutorului nerambursabil.

 

Acest text nu poate fi copiat!