Seminar gratuit MINIMIS

Seminar gratuit Schema de Ajutor de Stat de tip Minimis 

Schema de Ajutor de Stat de tip Minimis

Ministerul Finantelor Publice va acorda fonduri nerambursabile de pana la 200.000 de euro / IMM, in cadrul unei noi scheme de ajutor de stat, cu un buget de 400 milioane de lei (aproape 100 milioane euro).

Depunerea proiectelor va demara pe 16 August 2013, iar analiza şi selectarea lor se vor face în ordinea înregistrării cererilor.

Participă la acest seminar şi află gratuit cum poţi accesa fonduri nerambursabile pentru afacerea ta. 

 Seminarul se desfasoara pe 23 si 24 iulie 2013, in intervalul orar 17.30 – 19.30.

Pentru a participa la acest seminar, va rugam sa completati integral acest formular de inscriere.

Puteti descarca prezentarea acestui seminar aici.

Cine poate depune proiect in cadrul Schemei de Ajutor de Stat de tip Minimis

In cadrul Ghidului Solicitantului sunt enuntate activitatile ne-eligibile pentru care depunerea unui proiect este restrictionata. Astfel, daca aveti o activitate ce nu se regaseste in aceasta lista, puteti accesa un ajutor nerambursabil de cel mult 200.000 de euro.

Prezenta schema de ajutor de stat este disponibila intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia:

a) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii.

b) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole;

c) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole;

d) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole;

e) activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene;

f) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate;

g) intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui;

h) achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;

i) intreprinderilor aflate in dificultate.

Conditii de eligibilitate

Pentru a putea primi ajutor financiar nerambursabil in cadrul acestei scheme, potentialii solicitanti trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 1/2005, sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, si au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

b) desfasoara activitate economica;

c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi (anul fiscal in curs si 2 ani anteriori) sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;

e) prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii Cererii de acord pentru finantare,

f) prezinta un angajament ferm privind crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a:

• 5 locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro, inclusiv;

• 7 locuri de munca, din care cel putin trei locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro, inclusiv;

f) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului consolidat;

g) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;

h) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;

i) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

 

Cheltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la:

a) realizarea de constructii noi cu scop industrial, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare

b) achizitia de constructii cu scop industrial, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;

c) echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;

d) aparate si instalatii de masurare, control si reglare;

e) mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;

f) echipamente IT.

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 * sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis in scopul desfasurarii activitatii ce face obiectul finantarii;

* sa fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale in vigoare, pentru care nu se aplica amortizarea accelerata;

* sa fie achizitionate in conditii de piata, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii raspunderii;

* sa nu fie achizitionate in sistem de leasing;

* sa fie incluse in categoria activelor proprii si sa ramana in patrimoniul intreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizarii investitiei.

Valoarea proiectului

Procentul de finantare este de 100% din valoarea totala acheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei a valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

 

Documente solicitate

* In vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, solicitantul transmite la Ministerului Finantelor Publice o Cerere de acord de principiu pentru finantare, insotita de urmatoarele documente justificative: 

* certificat constatator, in original;

* declaratie privind incadrarea intreprinderii solicitante in categoria intreprinderilor mici si mijlocii;

* certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat, fara datorii, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

* certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local, fara datorii, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

* situatiile financiare corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, depuse si aprobate;

* plan de investitii, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;

* oferte de pret pentru toate echipamentele din planul de investitii considerate cheltuieli eligibile, respectiv deviz general pe obiective si devizul obiectului;

* studiu tehnico-economic;

* angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca si crearea a 5 sau 7 noi locuri de munca, in conditiile expuse la punctul 3, litera f din prezenta descriere;

* in cazul realizarii unei constructii noi cu scop industrial, dovada detinerii terenului pe care urmeaza a se realiza investitia

* in cazul achizitionarii activelor (echipamente, utilaje, etc.), dovada detinerii unui drept de proprietate sau folosinta a cladirii in care urmeaza a se realiza investitia;

* in cazul achizitionarii de constructii cu scop industrial, raport de evaluare intocmit de un expert evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., in copie;

* imputernicire prin act notarial, in original, in cazul in care o alta persoana decat reprezentantul legal al intreprinderii solicitante semneaza Cererea de acord pentru finantare si documentatia aferenta;

* actul de identitate a persoanei autorizate sa reprezinte legal intreprinderea, in copie.

  

Alte informatii

  1. Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finantare, in limita bugetului alocat pentru aceasta.
  2. Plata ajutorului de minimis se efectueaza pana la 31 decembrie 2016, in limita bugetului anual alocat schemei.
  3. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii.
  4. Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000
  5. Cererile de acord de principiu pentru finantare vor fi analizate si selectate, in limita bugetului anual alocat schemei, in ordine, in functie de data si numarul inregistrarii acestora la Registratura generala a ministerului.
  6. Procesul de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare va fi de maximum 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii ultimelor documente depuse la Registratura generala a ministerului.
  7. Intreprinderea pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finantare este obligata sa demareze investitia prevazuta in proiect si sa depuna prima Cerere de eliberare a sumei nerambursabile in termen de maximum 4 luni de la data emiterii acestuia.
  8. In cazul in care intreprinderea solicitanta nu a demarat investitia in termenul prevazut, Acordul de principiu pentru finantare emis se anuleaza.
  9. Numarul total de cereri de plata a ajutorului de minimis depuse de o intreprindere, intr-un an, este maximum 3.
  10. Termenul limita pentru depunerea cererii de plata a ajutorului de minimis este data de 1 noiembrie a fiecarui an.
  11. Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila catre beneficiar se realizeaza in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la inregistrarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile.
  12. Nerespectarea de catre intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a obligatiilor asumate in vederea obtinerii finantarii determina aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, a masurilor legale necesare in vederea recuperarii ajutorului de minimis acordat.
  13. Pe parcursul realizarii investitiei si 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locatiei unde este efectuata investitia se notifica Ministerului Finantelor Publice.

 


Share This