fbpx

Ajutor financiar nerambursabil de 135.000 de lei prin Programul pentru comert si servicii 2016

Actualizare: Iulie 2016

Finantare nerambursabila 2014Perioada de depunere a proiectelor: 12 Iulie 2016, ora 10.00 – 21 Iulie 2016, ora 20.00

Desfășori o activitate de comerț sau prestezi servicii? În anul 2016 poți accesa un sprijin de cel mult 135.000 de lei, dar nu mai mult de 90% din valoarea proiectului tău de investiții. 

Anul acesta bugetul alocat este de aproximativ 21 de milioane de euro, în scădere față de anul trecut. Totuși, programul va permite finanțarea unui număr de cel puțin 156 de societăți. 

Punctajul solicitat pentru acceptarea de principiu la finanțare a planului de investiții este de 50 de puncte. În anii anteriori acest punctaj nu a fost suficient, ca urmare a unei concurențe puternice. La sfârșitul articolului poți descarca modalitatea de întocmire a punctajului și te sfatuiesc să urmărești obținerea unui punctaj cât mai mare.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre acest program de finanțare, dar și despre celelalte programe naționale, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Cine poate beneficia de acest ajutor nerambursabil prin Programul Comerț și Servicii 2015?

Acest ajutor nerambursabil este destinat societăților comerciale (înregistrate în baza legii 31 / 1990) sau societățlor cooperative (înregistrate în baza legii 1 / 2005) care sunt, ca urmare a numărului de angajați și a cifrei de afaceri înregistrate:

* Microîntreprinderi
* Întreprinderi Mici și Mijlocii

Principalele condiții minime necesare de acordare a sprijinului

1. Societatea este autonomă, parteneră sau legată, având până la 249 de angajați și 50 de milioane de euro cifră de afaceri;
2. Societatea are, la momentul deschiderii aplicației electronice, o vechime de cel puțin 2 ani de data înregistrării la Registrul Comerțului;
3. Codul CAEN pentru care se solicită finanțare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de investiții;
4. Nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;
5. Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment, executare silită.

În cazul în care ești asociat, acționar sau administrator în mai multe societăți, nu poți solicita ajutor financiar nerambursabil în cadrul prezentei măsuri decât o singură dată.

 

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Prin acest program se acorda un ajutor nerambursabil de cel mult 135.000 de lei, reprezentând 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența va fi constituită din fondurile proprii ale solicitantului.

În cadrul acestui program se acordă ajutor nerambursabil pentru următoarele investiții (cheltuieli eligibile):

* Echipamente IT și tehnică de calcul, licențe, sisteme audio-video. Nu se pot achizitiona mai multe sisteme decât numărul de angajați la finalul perioadei de implementare, decât în situația în care soliciți sprijin pentru un internet-cafe sau un centru de formare profesională în domeniul calculatoarelor, sau alte activități similare.
* Cititoare de cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat fiscale
* Mașini, utilaje, instalații de lucru
* Electro sau Moto-stivuitoare
* Active necorporale, precum: brevete, mărci, licențe, software
* Mobilier, aparatură birotică
* Autoutilitare, dar numai pentru transportul mărfurilor proprii, fără a fi prestate servicii de transport către terți
* Certificarea unui sistem de management al calităti / mediului / sanatatii și securității ocupaționale / siguranței alimentelor
*  Realizarea unui site pentru prezentarea activității
* Participarea la cursuri de instruire în domeniul activităților pentru care s-a solicitat finanțare
* Consultanță pentru întocmirea proiectului în vederea obținerii finanțării, în procent de 4% din valoarea eligibilă, dar nu mai mult de 5.769 lei.

Care sunt cheltuielile neeligibile?

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcțiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziționate, nu sunt eligibile.

Nu se finanțeaza activele achiziționate în sistem de leasing și activele second-hand.

 

Cum se pot achiziționa bunurile solicitate prin Planul de Investiții?

Bunurile pot fi achiziționate doar în condiții de piață (cu respectarea principiilor prevăzute în OUG 34/2006 privind achizițiile publice), aceasta însemnând că trebuie să pregătești o documentație care să cuprindă:

1. cel puțin 3 cereri de ofertă 
2. cel puțin o ofertă primita (inclusiv datele de identificare ale ofertantului)
3. un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câștigătoare,
4. contractul / contractele cu furnizorul / furnizorii.

Înscrierea online în program

Completarea Planului de Investiții și a Cererii de acord de principiu pentru finanțare se fac online, pe site-ul www.aippimm.ro. Data deschiderii aplicatiei on-line va fi anunțată cu cel puțin 5 zile înainte.
Pentru a putea înregistra cererea, este necesară crearea unui cont folosind adresa de e-mail a beneficiarului, aceeași adresa menționată în Planul de Investiții și Cererea de finanțare.
Un singur solicitant poate completa o singură dată Cererea de acord de principiu pentru finanțare.
Calcularea punctajului se face automat și este necesară obținerea unui punctaj de cel puțin 50 de puncte pentru a putea fi selectat de principiu pentru finanțare.

 

Admiterea în Program se va face  în  ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de investiţii on-line.

În termen de 3 zile de la data publicării pe site a listei solicitantilor ce au obținut cel putin 50 de puncte, se vor transmite solicitanților scrisori de înştiinţare cu privire la acceptarea acestora în vederea evaluarii administrative.

Deși programul este intitulat Comerț – Servicii, trebuie reținut faptul că prestarea serviciilor este încurajată în detrimentul celei de comerț, prin acordarea unui punctaj suplimentar de 5 puncte.

La data actualizării acestui articol, respectiv aprilie 2016, nu a fost publicată lista codurilor CAEN care pot solicita finanțare nerambusabilă în cadrul acestui program.

Depunerea fizică a documentației

În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea scrisorilor de înştiinţare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativă, solicitanţii au obligaţia depunerii la sediul OTIMMC de care aparţine judeţul în care este inregistrată firma solicitantă:

1. Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare.
2. Certificatul Constatator în original, emis de Registrul Comerțului
3. Situațiile financiare (Bilanț, Cont de profit si pierdere, Date informative și Anexe), precum și Balanțele de verificare
4. Declarație pe proprie raspundere privind lipsa datoriilor fiscale către bugetul general și bugetele locale (Certificatele fiscale se vor depune la data semnarii contractului de finanțare).
5. Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societaţii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru finanţare.

Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de investiţii on-line se va face în termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii acestora.

Dupa finalizarea verificării, solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax, e-mail sau poştă, scrisoarea privind acordul de principiu pentru finanţare, urmând ca în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acesteia, părţile să semneze contractul de finanţare.

La semnarea contractului de finanțare se vor solicita dovezi ale capacității financiare ale firmei, pentru asigurarea contribuției proprii la valoarea eligibila de 10%. Documentele acceptate sunt:

1. scrisoare de confort (angajantă)
2. extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de  suma necesară cofinanţării
3. linie de credit

La data semnării contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte certificatele fiscale privind lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale.

În ce condiții se reziliază contractul de finanțare și se solicită returnarea sprijinului acordat?

Perioada de monitorizare a acestui program este de 3 ani. Prin urmare, in perioada 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2019, societatea trebuie să mențină investiția pentru care a primit ajutor, să mențina locurile de munca nou-create, dar și cele existente la data înscrierii in program.

Mai mult, beneficiarii sunt obligați să nu înstrăineze și să nu schimbe destinația bunurilor achiziționate prin program, să le mențină în stare de funcționare și să le păstreze în proprietatea societății  pe întreaga perioadă de monitorizare a programului.

În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocației financiare nerambursabile, împreună cu penalitățile aferente.

Descarcă mai jos grila de evaluare a proiectelor finanțate prin intermediul Programului Comerț și Servicii 2016. Urmărește obținerea unui punctaj maxim, întrucât cele 50 de puncte menționate în grilă se pot dovedi insuficiente.

Urmărește mai jos grila de evaluare Program Comert si Servicii 2016:

Grila de departajare Programul Comert 2016 pagina 1 Grila de departajare Programul Comert 2016 pagina 2

La punctaje egale va prevala:

  • numarul de locuri de munca nou create,
  • numărul mediu de salariaţi la 31.12.2015,
  • valoarea procentului aferent aportului propriu;
  • valoarea profitului din exploatare la 31.12.2015;
  • ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul) și 2.3.6.8.1 (electro si mototstivuitoare)  din HG 2139/2004;
  • data si ora inscrierii in program.

Acest text nu poate fi copiat!