fbpx

Micile fabrici și atelierele de producție vor putea primi în anul 2016 o sumă de până la 55.000 de euro pentru lansarea activități, sau dezvoltarea celor existente.


program microindustiralizare

În data de 07.01.2016, Agenția pentru implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri a publicat procedura de implementare a programului de micro-industrializare.

Programul este estimat pentru lansare în premieră  în acest an, după ce la finalul anului trecut a fost inclus în cadrul Bugetului general pentru 2016. Programul de micro-industrializare va beneficia de un buget de 60.890.000 de lei, iar, prin implementarea acestuia, este așteptată finanțarea unui număr de cel puțin 244 de beneficiari.

În cazul în care vrei să afli informații suplimentare despre acest program de finanțare, dar și despre celelalte programe naționale, te poți înscrie la workshopul organizat de noi pentru scrierea proiectelor finanțate din fonduri naționale

Workshop-ul este organizat pe durata a două zile: în prima zi sunt prezentate condițiile de acordare a fondurilor nerambursabile din surse naționale, iar în ziua fiecare participant lucrează pe laptop pentru scrierea unui proiect complet (Cerere de finanțare și Plan de afaceri), utilizând un soft dedicat redactării proiectelor.

Care este valoarea ajutorului?

Societățile selectate pentru finanțare vor primi un Ajutor financiar nerambursabil de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei / beneficiar, aproximativ 55.000 euro.

Prin urmare, beneficiarul va trebui să acopere din contribuţie proprie  minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. În cazul unui proiect cu o valoare maximă, contribuția proprie va fi de 27.777 lei, aproximativ 6.200 de euro. Totuși, așa cum vom arăta în acest articol, solicitantul este încurajat să susțină din fonduri proprii o contribuție mai mare, în schimbul unui punctaj suplimentar ce i-ar conferi șanse sporite de a primi finanțarea.

 

Cine poate beneficia de ajutor nerambusabil:

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii pot primi finanțare în cadrul acestui program dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • Sunt organizate în baza legii nr. 31 / 1990 sau a OUG nr. 6 / 2011. Cele mai întâlnite cazuri de solicitanți vor fi organizați ca SRL, SA sau SRL-D.
 • asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi desfăşurat la momentul decontului
 • au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei (acest criteriu poate fi schimbat până la data lansării oficiale a programului, varianta propusă fiind aceea de a permite accesul la finanțare societăților care au cel puțin 2 ani de activitate).
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale

Ce este o microîntreprindere?

Microîntreprinderea este o societate care are până la 9 angajați inclusiv și cel mult 2 milioane de euro cifră de afaceri.
Deși este considerată microîntreprindere și societatea fără angajați,  în cadrul acestui program se acordă punctaj suplimentar în cazul existenței cel puțin a unui angajat.

Ce este un IMM?

O întreprindere mică și mijlocie are un număr de angajați cuprins între 10 și 249, dar și o cifră de afaceri de cel mult 50 de milioane de euro.

În plus, beneficiarii se obligă să respecte, pentru o perioadă de 3 ani, următoarele cerințe:

 • reinvestesc anual minim 30% din profit
 • angajează până la finalizarea proiectului minim 2 salariaţi

 

Ce activități sunt permise?

Sunt eligibile în cadrul acestui program pentru microindustrializare societăţile care desfăşoară activităţi pe următoarele coduri CAEN:

 • 10 Industria alimentară
 • 13 Fabricarea produselor textile
 • 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
 • 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
 • 24 Industria metalurgică
 • 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
 • 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice
 • 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
 • 31 Fabricarea de mobilă
 • 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile?

 Vei putea primi decontarea cheltuielilor eligibile în procent de cel mult 90%, dar fără a depăși 250.000 de lei. Mai jos sunt enumerate cheltuielile încadrate în această categorie:

 Achiziția de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru

 • Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare
 • Autoutilitare, pentru transportul produselor proprii
 • Echipamente IT
 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale, în limita a 4.500 de lei

Consultanța este, de asemenea o cheltuială eligibilă, dacă se încadrează în limita a 4% din valoarea eligibilă a proiectului.

Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Îndeplinirea punctajului minim face destul de incertă obținerea finanțării nerambursabile.

Microindustrializare 1Microindustrializare 2

Potențialii beneficiari sunt încurajați, conform grilei de mai sus, să prezinte un buget de cel puțin 400.000 de lei, fără TVA. Ajutorul nerambursabil se va opri, în acest caz, la 250.000 de lei, ceea ce ar însemna că beneficiarii să susțină din fonduri proprii o valoare de 150.000 de lei, dar și TVA-ul pentru întreaga sumă.

Procedura de înscriere în Program:

Înscrierea în program se face prin completarea cererii de finanțare și a planului de afaceri pe site-ul www.aippimm.ro, în momentul în care platforma on-line va fi lansată.

Beneficiarii care au obținut cel puțin 50 de puncte în urma verificării online a punctajului, vor fi obligați să transmită către OIPPIMM, în termen de 10 zile de la data închiderii Programului, următoarele documente în 3 exemplare:

 • Cererea de finanțare,
 • Situațiile financiare la data de 31.12.2015 (bilanț, cont de profit și pierdere, anexe, date informative, balanța de verificare),
 • Certificat constatator emis de Registrul Comerțului,
 • Declarație pe proprie răspundere din partea Administratorului / Asociaților privind deținerea altor societăți comerciale.

 

Verificarea și selecția beneficiarilor:

În termen de 35 de zile de la data primirii documentelor, OIPPIMM va verifica proiectele și va realiza selecția beneficiarilor în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. 

Deși punctajul minim solicitat este de 50 de puncte, trebuie să îți propui să obții un punctaj cât mai mare. În cazul în care valoarea proiectelor depuse va depăși bugetul alocat, selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de fiecare solicitant. În caz de egalitate de punctaj, departajarea va fi făcută în funcție de numărul locurilor de muncă ce vor fi create prin implementarea proiectului.

Implementarea proiectelor

De la data semnării contractului de finanțare, beneficiarul are la dispoziție 60 de zile, dar fără a depăși termenul de 24 Noiembrie, pentru a efectua cheltuielile pentru implementarea proiectului, dar și să depună cererea de decont.  Ulterior, în termen de 10 zile, va avea loc vizita în teren pentru constatarea conformității.

În cadrul acestui program de finanțare nu este posibilă efectuarea de plăți parțiale, sau în avans.

Procedura completă poate fi citită pe site-ul www.aippimm.ro.

Acest text nu poate fi copiat!