fbpx

Finantare microintreprindere PFA

În contextul modificărilor fiscale pentru 2016 și a dezbaterilor privind oportunitatea continuării activității economice ca P.F.A, articolul de mai jos reprezintă o analiză comparativă a principalelor surse de finanțare disponibile în următoarea perioadă pentru cele două forme de organizare.

Sursele de informare avute în vedere au fost Ghidurile solicitantului și Procedurile de implementare aferente programelor de investiții. Acolo unde nu sunt disponibile date actualizate la data scrierii acestui articol, informațiile au fost preluate din documentele aferente sesiunilor active în anul 2015.

 În cele ce urmează nu vor fi incluse sfaturi de natură juridică și nici un îndemn privind suspendarea sau încetarea activității desfășurate până în prezent. Pentru aceste informații, un consultant fiscal sau un contabil este în măsură să ofere un punct  de vedere mult mai informat. Articolul este o trecere în revistă a surselor de finanțare ce vor deveni active în perioada următoare.

 Forma de organizare a solicitantului de finanțare nerambursabilă este strict reglementată în cadrul fiecărei proceduri sau Ghid. În toate situațiile se menționează următoarele informații:

 • Forma de organizare a activității (în cazul de față PFA, sau Întreprindere Individuală versus SRL – microîntreprindere)
 • Actul normativ care reglementează înregistrarea solicitanților
 • Vechimea solicitanților, de la înregistarea activității și până la depunerea cererii de finanțare

 

În tabelul de mai jos sunt enumerate programele care acceptă, printre alte categorii de solicitanți, depunerea proiectelor de către un P.F.A sau microîntreprindere.

Categoria de microîntreprindere este verificată la momentul depunerii Cererii de Finanțare. După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, depășirea plafonului privind cifra de afaceri și încadrarea în categoria IMM-urilor nu va avea efect asupra proiectului aflat în implementare. Fondurile nerambursabile sunt acordate în scopul dezvoltării activității solicitantului, de multe ori fiind necesară crearea de noi locuri de muncă, ca un criteriu suplimentar de selecție și punctaj.

Acest articol este destinat identificării programului de finanțare adecvat ținând cont doar de forma de organizare, făcând excepție de detaliile particulare ale fiecărui solicitant în parte . Pentru mai multe detalii despre proiectul pe care îl vizați, puteți lăsa un comentariu în subsolul articolului, sau să trimiteți un e-mail autorului.

pfa vs micro

 1. Programul Operațional Regional – Operațiunea 2.1.A Microîntreprinderi

Acest Program Operațional este destinat în exclusivitate microîntreprinderilor care îndeplinesc simultan următoarele criterii de eligibilitate:

 • Vechime de cel puțin 1 an fiscal integral
 • a avut cel puțin un angajat cu normă întreagă pe perioada acestui an fiscal
 • are cel puțin un angajat cu normă întreagă la data depunerii cererii de finanțare
 • locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, cu excepția Regiunii București-Ilfov

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2015. O societate cu activitatea suspendată temporar oricând în perioada 2015-2016 nu este eligibilă.

Astfel, în cadrul acestui program de finanțare, PFA-ul sau Întreprinderea Individuală nu sunt considerate solicitanți eligibili.

O microîntreprindere poate solicita un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 25.000 și 200.000 de euro, dar va suporta integral investiția ce depășește acest prag, dacă este cazul, dar și în totalitate cheltuielile neeligibile.

Microîntreprinderea poate să realizeze un proiect de investiții ce vizează:

 • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică
 • achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice
 • Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii.

 Mai multe detalii despre Fonduri pentru microîntreprinderi în zona urbană.

 1. P.N.D.R. – măsurile destinate activităților agricole

 Măsurile din cadrul P.N.D.R. destinate finanțării activităților agricole, sau de procesare a produselor agricole sunt următoarele:

 

4.1  – Investiții în exploatații agricole

Atât microîntreprinderile, cât și PFA-urile pot depune proiect în cadrul acestei submăsuri. Ea vizează proiectele agricole “clasice”, fiind destinată sprijinirii înființării sau dezvoltării fermelor vegetale, fermelor zootehnice sau fermelor mixte.

În acest caz, proiectele pot fi implementate atât în spațiul rural, cât și urban și pot fi derulate de solicitanți cu istoric, dar și de către cei înființați în anul depunerii proiectului.

Valoarea sprijinului acordat poate ajunge, în unele condiții, la 2.000.000 de euro, însă micro-întreprinderile și PFA-urile, ca deținători de  ferme mici,  pot primi cel mult 400.000 de euro.

În cazul în care valoarea ajutorului încasat este atât de mare, trebuie urmărită schimbarea încadrării din categoria micro-întreprindere în categoria IMM.               

 

4.2 – Prelucrarea produselor agricole

Ambele categorii de solicitanți analizați pot depune proiecte pentru înfinițarea sau dezvoltarea unei unități de procesare a produselor agricole.

Suma maximă ce poate fi acordată unui solicitant este de 2.500.000 de euro în cazul proiectelor integrate (colectare, procesare, comercializare), fără restricții legate de amplasamentul proiectului în mediul rural sau urban.

 

6.1 – Instalarea tinerilor fermieri

O persoană sub 40 de ani este considerată tânăr fermier dacă se instalează la conducerea unei exploatații agricole pentru prima dată. Este esențial să nu fi deținut calitatea de acționar, manager, șef de exploatație anterior instalării pe cont propriu.

Ajutorul acordat este de cel mult 50.000 de euro și se vor acorda în două tranșe:

 • 75% ca avans, imediat după semnarea deciziei de finanțare
 • 25% după implementarea corectă și completă a planului de afaceri, dar nu mai târziu de 3 ani de la primirea deciziei de finanțare

 

Etape pentru instalarea ca tânăr fermier în cadrul acestei măsuri:

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier la Oficiul Registrului Comertului, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare

Etapa II: Depunererea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a planului de afaceri (la acordarea celei de-a doua tranșe de plată)

 

6.3 – Dezvoltarea fermelor mici

PFA-urile și microîntreprinderile care dețin în proprietate sau exploatează ferme mici, pot primi un sprijin nerambusabil de 15.000 de euro.

Pentru aceasta, exploatația trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu sau sub forma de organizare eligibilă, cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

 Ajutorul se acordă în două tranșe:

 • 75% la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare;

 

 1. P.N.D.R. – măsurile destinate activităților non-agricole

 Măsurile din cadrul P.N.D.R. destinate finanțării activităților agricole, sau de procesare a produselor agricole sunt următoarele:

 

6.2 – Înființarea de activități neagricole

Această măsură este strict disponibilă doar micilor întreprinzători din spațiul rural. Sunt eligibile microîntreprinderile și persoanele fizice autorizate, alături de alte categorii de potențiali solicitanți.

În cadrul acestei măsuri poate fi depus un proiect de către un fermier, care urmărește diversificarea activității, dezvoltând în paralel o activitate non-agricolă, sau de către orice întreprinzător din spațiul rural care dorește demararea unor astfel de activități.

Cele mai mari șanse de a primi finanțare sunt pentru demararea unor activități precum:

 • Textile și pielărie,
 • Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri,
 • activităţi de servicii în tehnologia informației,
 • agroturism,
 • servicii pentru populația din spațiul rural

Ajutorul poate ajunge la 70.000 de euro, fiind complet nerambursabil. Ca o particularitate, orice cheltuială considerată de către beneficiar necesară implementării proiectului, poate fi eligibile, indiferent de natura acestora: capitalizarea societății, salarii și contribuții, achiziția de materie primă, etc.

Plata ajutorului se face în două tranșe:

 • 70% la primirea deciziei de finanțare;
 • 30% după implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăsi 5 ani de la data semnării Deciziei de Finanțare.

 

6.4 – Crearea și dezvoltarea de activități neagricole

În cadrul acestei măsuri sunt acceptate doar proiecte ce urmează a fi implementate în spațiul rural. Este posibilă, dezvoltarea unei activități non-agricole deja existente, spre deosebire de măsura 6.2 care urmărește încurajarea unor activități noi.

Ajutorul maxim ce poate fi încasat de către o microîntreprindere sau PFA este de 200.000 de euro, valoarea eligibilă fiind decontată în procent de 90%, în cazul producției de bunuri, sau 70%, în cazul prestării de servicii.

Măsurile 6.2 și 6.4 prevăd aceleași activități eligibile, lista codurilor CAEN putând fi consultată pe site-ul www.afir.info.

 

 1. Programul Femeia Manager

 În cadrul acestui program sunt eligibile microîntreprinderile și persoanele fizice autorizate care au mai puțin de 3 ani de la înregistrarea la Registrul Comerțului.

 Dacă un PFA este înregistrat în nume personal și trebuie să fie astfel deținut de către o femeie, microîntreprinderea este în continuare eligibilă și în situația în care o femeie deține cel puțin 50% din capitalul social.

 Programul oferă femeilor antreprenor un ajutor financiar de maximum 50.000 de lei, reprezentand 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferenţa de 10% trebuie să fie acoperită din fonduri proprii ale beneficiarelor. De asemenea, orice cheltuială neeligibilă trebuie să fie suportată integral din fonduri private.

Cu puține excepții, menționate în procedura de implementare a acestui program, orice activitate economică este eligibilă.

 

 1. Programul SRL-D

Încadrul acestui program, doar societățile înregistrate ca SRL-D pot solicita ajutor financiar nerabursabil pentru propriile planuri de afaceri, orice activitate economică fiind, cu puține excepții, eligibilă.

Pentru a înregistra un SRL-D, este necesar ca viitorul asociat sau asociați (sunt acceptați cel mult 5 asociați) să nu mai fi ocupat niciodată funcția de acționar sau asociat în cadrul unei întreprinderi.

Ajutorul nerambursabil este de 50% din valoarea investiției, dar nu mai mult de 10.000 de euro. De asemenea, orice cheltuială neeligibilă este suportată de către beneficiar din fonduri private.

Mai multe detalii despre Programul SRL-D.

 

 1. Programul Comerț

Prin acest program, în anul 2015 s-a acordat un ajutor nerambursabil individual de cel mult 135.000 de lei, reprezentând 90% din valoarea eligibilă a proiectului. Diferența va fi constituită din fondurile proprii ale solicitantului, la fel ca și cheltuielile neeligibile, atunci când intervin în cadrul proiectului.

Este singurul program de finanțare care consideră eligibile activitățile comerciale din clasa 4 CAEN – Comerț cu amănuntul sau cu ridicata.

 Mai multe detalii despre Finanțare prin Programul Comerț.

 

 1. Programul Start

În ultimul an, prin intermediul acestui program, ajutorul nerambursabil a fost de 90% din valoarea eligibilă a investiției, dar nu mai mult de 120.000 de lei. Nu sunt acceptate persoanele fizice autorizate, ci doar microîntreprinderile.

Pentru a putea depune proiecte în cadrul acestui program, societățile comerciale trebuie să nu aibă mai mult de 2 ani de la data înregistrării la Registrul Comerțului. Cu puține excepții (agricultura, pescuit, etc), toate activitățile sunt eligibile

 

 1. Programul Microindustrializare

În data de 07.01.2016, Agenția pentru implementarea proiectelor și programelor pentru IMM-uri a publicat procedura de implementare a programului de micro-industrializare.

Programul este programat pentru lansare în premieră  în acest an, după ce la finalul anului trecut a fost inclus în cadrul Bugetului general pentru 2016. Programul de micro-industrializare va beneficia de un buget de 60.890.000 de lei, iar prin implementarea acestuia, este așteptată finanțarea unui număr de cel puțin 244 de beneficiari.

Societățile selectate pentru finanțare vor primi un Ajutor financiar nerambursabil de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei / beneficiar, aproximativ 55.000 euro.

Prin urmare, beneficiarul va trebui să acopere din contribuţie proprie  minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. În cazul unui proiect cu o valoare maximă, contribuția proprie va fi de 27.777 lei, aproximativ 6.200 de euro.

Doar microîntreprinderile pot depune proiect în cadrul acestui program, persoanele fizice autorizate fiind excluse de la finanțare.

Mai multe detalii despre programul de microindustrializare.

 

9. Programul național multianual pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural

 

Acest nou program are alocat un buget total de 25,9 milioane de lei în anul 2016. Până în prezent, nu a fost publicată procedura de implementare pentru anul curent.

În program pot intra microîntreprinderile, IMM-urile, persoanele fizice autorizate (PFA) înregistrate la Registrul Comerţului de cel mult un an la data cererii ajutorului. O altă condiţie importantă este ca societatea să aiba sediul în mediul rural şi tot la sate să-şi desfăşoare activitatea.

Prin program, antreprenorii de la sate pot să primească un ajutor de la stat de până la 50.000 de lei, reprezentând 90% din investiţia pe care trebuie să o faca aceştia. La această sumă, beneficiarul ar trebui să asigure aproximativ 5.555 de lei, reprezentand 10% din investiţia obligatorie. 

Banii vor putea fi investiţi în echipamente IT, birotică, utilaje, autoutilitare, crearea unui site de prezentare, servicii de promovare, cursuri de antreprenoriat, consultanţă etc.

 

Acest text nu poate fi copiat!